مقدمه

بذر بعنوان اندام اصلي تكثير و بقاي گياهان زراعي و مهمترين نهاده توليد محصولات زراعي، نتيجه پژوهش هاي به نژادي و به زراعي و عامل دستيابي به پتانسيل واقعي عملكرد كمي و كيفي يك ژنوتيپ محسوب مي شود.

بذر کلمه است که بنیان هر چیزی را در ذهن متبادر میسازد ، وشاید بهترین تعریف از بذر مترادف با ” امنیت غذایی انسان ” باشد . تولید بذر مبتنی بر اصول علمی واستفاده ازتکنولوژی نوین میتواند ما را در زمان کوتاهتری به اهداف بلند مدت رهنمون سازد .

ایران ، کشورما ، با طول وعرض جغرافیایی وسیع میتواند بهترین ” خاستگاه ” تولید بذر باشد . نگاه به بذر نباید در دایره کوچک یک شهر یا کشور دیده شود ، ما در دهکده جهانی ، باید براساس نیازهای هر اقلیم این دهکده برای انسانها امنیت غذایی را فراهم آوریم ، واین امرمهم ، وظیفه خطیر واحدهای تولید کننده بذر میباشد بی شک نتیجه کوشش ما تولید کنندگان بذر ، ارتقا سطح کیفی وکمی کشاورزان در همه ابعاد زندگی خواهد بود .
چه زیباست در انتهای راه، هنگامی که به آن نگاهی میاندازیم ، مسیری سبز از خود به یادگار گذاشته باشیم .

فهرست