توسعه

ایستگاه بذر پاسارگاددر سال 1383 با اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی با موضوع :

تحقیق ، تکثیر ، تولید ، فرآوری بذر

شروع به ساخت مجتمع خود در زمینی به مساحت7.5 هکتار در استان همدان نمود .

سوابق کاری:

تجربه این ایستگاه درزمینه بذر از سال 1371 با صادرات حبوبات و رعایت استانداردهای خلوص آن آغاز میگردد .

جمع آوری دانش فنی و آشنایی با آخرین تکنولوژی روز دنیا در زمینه بذر طی 13 سال منجر به ایجاد یکی از بهترین واحدهای تولیدبذر کشور گردید .

اهداف :

بذر کلمه است که بنیان هر چیزی را در ذهن متبادر میسازد، و شاید بهترین تعریف از بذر مترادف با ” امنیت غذایی انسان ” باشد .ایران ، کشور ما، با طول وعرض جغرافیایی وسیع میتواند بهترین ” خاستگاه ” تولید بذر باشد .

نگاه به بذر نباید در دایره کوچک یک شهر یا کشور دیده شود، ما در دهکده جهانی، باید براساس نیازهای هر اقلیم این دهکده برایانسانها امنیت غذایی را فراهم آوریم، واین امر مهم، وظیفه خطیر واحدهای تولید کننده بذر میباشد .

ایستگاه بذر پاسارگاد با ترسیم ” نقشه راه ” سعی در ایجاد یکی از واحدهای تخصصی تولید بذر، با نگاهی بین المللیرا دارد.

فهرست