آیین نامه ها2018-03-31T13:08:24+04:30

آیین‌نامه ثبت ارقام گیاهی

هیأت امناء سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در دوازدهمین جلسه هیأت امناء مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۳/۵۲/۷۹۶۱ مورخ ۸/۷/۱۳۸۸ مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و با استناد به تبصره (۲) ماده (۳) قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه ثبت ارقام گیاهی را به شرح ذیل تصویب نمود:

 • ماده۱ـ تعاریف 
  قانون: منظور قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۲ است.
  هیأت امناء: هیأت امنای موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون است.
  مؤسسه: مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال موضوع ماده (۲) قانون است.
  به‌نژادگر: شخص حقیقی یا حقوقی است که رقم گیاهی را برای اولین بار « اصلاح» و یا « کشف و سپس بهبود بخشیده» باشد.
  مواد قابل تکثیر: عبارت از بذر و سایر اندام‌های گیاهی تکثیرشونده می‌باشد.
  اظهارنامه: درخواست معرفی رقم گیاهی است که به مؤسسه ارائه می‌گردد. تاریخ مندرج در این درخواست تاریخ اظهارنامه محسوب می‌شود.

 • ماده۲ـ شرایط معرفی رقم
  رقمی قابل معرفی است که واجد شرایط ذیل باشد:
  ۱ـ قبلاً توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر معرفی و یا ثبت نشده باشد؛
  ۲ـ رقم قابل معرفی باید از ارقام دیگر متمایز بوده و دارای یکنواختی و پایداری (DUS-Distinctness, Uniformity and Stability) باشد؛
  ۳ـ رقم باید حداقل استانداردهای موردنیاز را با توجه به گونه گیاهی و دستورالعمل‌های مربوطه در کشور دارا باشد؛
  ۴ـ در آزمایش‌های بررسی ارزش زراعی(VCU-Value for Cultivation and Use)، موارد ادعا و برتری‌های اعلام شده توسط به‌نژادگر به اثبات رسیده باشد.
  تبصره۱ـ عبارت معرفی (Introduction) در این آیین‌نامه به منزله معرفی رقم بعد یا همزمان با ثبت است.
  تبصره۲ـ معرفی رقم به منظور تجاری‌سازی پس از انجام آزمون‌های لازم توسط مؤسسه انجام می‌گیرد.
  تبصره۳ـ کلیه مسئـولیت‌های مرتبـط با فرآینـد تولید ارقـام جدیـد گیاهی (آزادسازی = Release) که بوسیله مؤسسات تحقیقاتی صورت می‌گیرد، بر عهده مؤسسات ذی‌ربط بوده و دستورالعمل اجرایی آن توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهیه و به مؤسسات ذیربط ابلاغ می‌گردد.
  تبصره۴ـ استانداردها و دستورالعمل‌های موضوع این ماده توسط مؤسسه برای هر محصول تهیه، تدوین و اعلام خواهد شد.

 • ماده۳ـ فرآیند بررسی اظهارنامه معرفی رقم
  ۱ـ فرآیند معـرفی ارقام گیاهی از تاریخ ارائه اظهارنامه مـعرفی رقم به مؤسسه آغاز می‌شود.
  ۲ـ اظهارنامه معرفی رقم باید به زبان فارسی تکمیل شده و حاوی اطلاعات ذیل باشد:
  الف ـ نام، مشخصات شناسنامه‌ای، نشانی و کدپستی، شغل و تابعیت متقاضی معرفی رقم و اقامتگاه وی در جمهوری اسلامی ایران؛
  ب ـ نام، مشخصات شناسنامه‌ای، نشانی و کدپستی، شغل و تابعیت قائم‌مقام قانونی متقاضی معرفی رقم و اقامتگاه وی در جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که ارائه اظهارنامه توسط قائم‌مقام قانونی صورت پذیرفته باشد؛
  ج ـ نام جنس و گونه؛
  د ـ نام پیشنهادی رقم؛
  هـ ـ توصیف فنی رقم شامل اطلاعات مربوط به موارد ادعا و برتری رقم.
  ۳ـ متقاضی باید همزمان با تسلیم اظهارنامه معرفی رقم، مقدار مورد نیاز هسته‌های اولیه بذر یا نهال را براساس دستورالعمل مربوط تهیه و به مؤسسه ارائه نماید.
  ۴ـ اظهارنامه معرفی هر رقم باید بطور جداگانه تکمیل شود.
  ۵ ـ پذیرش اظهارنامه معرفی رقم پس از وصول رسید پرداخت هزینه‌های معرفی صورت خواهد پذیرفت.
  ۶ ـ مـؤسسه هزینه‌های معرفی رقـم را بر اساس تعرفه‌های تعیین شده توسط هیأت امناء اخذ می‌نماید. دستورالعمل تعرفه‌های تعیین شده، توسط مؤسسه به عموم اعلام می‌شود.

 • ماده۴ـ فرآیند بررسی فنی معرفی رقم 
  ۱ـ اظهارنامه معرفی رقم به انضمام مدارک لازم توسط مؤسسه بررسی می‌شود و در صورتیکه مطابق با آیین‌نامه تهیه شده باشد و اشکال اساسی نداشته باشد، جهت انجام آزمون‌های لازم به کمیته معرفی رقم ارسال می‌شود.
  ۲ـ کمیته معرفی رقم انجام آزمون تمایز، یکنواختی و پایداری (DUS) را به کمیته فنی ثبت رقم و انجام آزمون ارزش زراعی (VCU) را به گروه‌های کاری محصولی که به همین منظور تعیین می‌شوند، ارجاع خواهد نمود.
  ۳ـ مؤسسه موظف است نظرات فنی و تخصصی مؤسسات مرتبط تحقیقاتی، درخصوص ارقام بخش خصوصی را نیز استعلام نماید. مؤسسات مذکور باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه نسبت به ارائه پاسخ به مؤسسه اقدام نمایند.
  ۴ـ گروه‌کاری محصولی موظف است بلافاصله پس از دریافت اظهارنامه معرفی رقم و هسته‌های اولیه، بر اساس دستورالعمل‌های مؤسسه، اقدام به بررسی فنی و امکان‌سنجی انجام آزمون نماید.
  ۵ ـ گروه‌کاری محصولی، حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز، نسبت به ارسال گزارش امکان انجام آزمون ارزش زراعی به کمیته معرفی رقم اقدام خواهد کرد.
  ۶ ـ کمیته معرفی موظف است ظرف مدت ۱۴ روز پس از دریافت گزارش گروه‌کاری، نسبت به بررسی و اظهارنظر نهایی اقدام و نتیجه را به مؤسسه اعلام نماید.
  ۷ـ مؤسسه موظف است مراتب عدم تأیید و یا کافی نبودن دلایل و اطلاعات مرتبط با رقم مورد بررسی را حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز با ذکر دلیل به متقاضی اعلام نماید.
  ۸ ـ گروه‌کاری محصولی موظف است در صورت امکان انجام آزمون ارزش زراعی، اقدامات و هماهنگی‌های لازم را برای انجام آزمون در مناطق مناسب منطبق با ادعای به‌نژادگر به عمل آورد. گروه‌کاری محصولی مجاز است برای انجام آزمون ارزش زراعی از مراکز و مؤسسات تحقیقاتی ذیربط نیز استفاده نماید.
  ۹ـ نتایج «آزمون تمایز، یکنواختی و پایداری» و «آزمون ارزش زراعی» حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز برای اتخاذ تصمیم به کمیته معرفی رقم ارائه خواهد شد.
  ۱۰ـ کمیته معرفی رقم نتیجه نهایی بررسی فنی معرفی رقم را حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز به مؤسسه گزارش خواهد نمود.
  ۱۱ـ مؤسسه پس از وصول تأییدیه از کمیته معرفی رقم نسبت به ابلاغ آن به متقاضی اقدام می‌نماید.
  ۱۲ـ مؤسسه موظف است نام ارقام تأیید شده را جهت استحضار به دبیر هیأت امناء و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ارائه نماید.
  تبصره ـ در صورتی که روز آخر فرصت‌های مقرر مصادف با تعطیلی رسمی باشد؛ نخستین روز کاری بعد از تعطیلی، آخرین فرصت محسوب خواهد شد.

 • ماده۵ ـ مؤسسه موظف است نام رقم تأییدشده را در فهرست ارقام ملی منتشر نماید.

 • ماده۶ ـ کمیته معرفی رقم 
  کمیته معرفی رقم در مؤسسه مستقر بوده و اعضاء آن عبارتند از:
  ۱ـ رییس مؤسسه (رییس کمیته)،
  ۲ـ معاون شناسایی و ثبت ارقام گیاهی مؤسسه (دبیر کمیته)،
  ۳ـ دو نفر متخصص به‌نژادگر گیاهان دگرگشن (حسب مورد)،
  ۴ـ دو نفر متخصص به‌نژادگر گیاهان خودگشن (حسب مورد)،
  ۵ ـ یک نفر نماینده تام‌الاختیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (عضو ثابت)،
  ۶ ـ یک نفر نماینده تام‌الاختیار معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی (عضو ثابت)،
  ۷ـ رییس مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (عضو ثابت)،
  ۸ ـ رییس مؤسسه محصولی ذیربط (حسب مورد)،
  ۹ـ معاون تحقیقات کنترل و گواهی بذر مؤسسه (عضو ثابت)،
  ۱۰ـ رییس بانک ژن گیاهی ملی ایران (عضو ثابت)،
  ۱۱ـ رییس بانک ژن گیاهان جنگلی و مرتعی (عضو ثابت)،
  تبصره ـ متخصصین صاحب‌نظر در بندهای ۳ و ۴ به پیشنهاد رییس مؤسسه و با حکم رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع می‌باشد.

 • ماده۷ـ شرح وظایف کمیته معرفی رقم
  ۱ـ تدوین و تصویب آیین‌نامه داخلی کمیته؛
  ۲ـ تهیه و تدوین کلیه دستورالعمل‌های مورد نیاز معرفی رقم؛
  ۳ـ تعیین حداقل استانداردهای مورد نیاز هر نوع محصول در رابطه با معرفی رقم؛
  ۴ـ هدایت و نظارت بر فرایند انجام آزمون‌های ارزش زراعی ارقام؛
  ۵ ـ تشکیل گروه‌های کاری محصولی برای انجام آزمون ارزش زراعی (VCU) و بررسی‌های فنی؛
  ۶ ـ اخذ نظر کمیته فنی ثبت رقم در خصوص ادعای تمایز، یکنواختی و پایداری (DUS) در رابطه با معرفی رقم؛
  ۷ـ تأئید یا رد درخواست متقاضیان معرفی رقم بر اساس گزارش گروه‌کاری محصولی و کمیته فنی ثبت رقم؛
  ۸ ـ نام‌گذاری رقم بر اساس ماده (۳) آیین‌نامه ثبت ارقام گیاهی (ارقام ثبت شده با همان نام معرفی می‌شوند).

 • ماده۸ ـ این آیین‌نامه در ۸ ماده در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۸۸ به تصویب هیأت امناء سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی رسیده است.

آیین‌نامه ثبت ذخائر ژنتیکی گیاهی و ارقام بومی و محلی کشور

هیأت امناء سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در دوازدهمین جلسه هیأت امناء مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۳/۵۲/۷۹۶۱ مورخ ۸/۷/۱۳۸۸ مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در اجرای تبصره (۱) ماده (۳) قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی در زمینه ثبت ذخائر ژنتیک گیاهی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه ثبت ذخائر ژنتیکی گیاهی و ارقام بومی و محلی کشور را به شرح ذیل تصویب نمود:

 • ماده۱ـ ثبت ذخائر ژنتیکی گیاهی و ارقام بومی و محلی کشور صرفاً به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز می‌باشد.

 • ماده۲ـ درخواست ثبت ذخائر ژنتیکی گیاهی و ارقام بومی و محلی کشور فقط توسط بانک ژن گیاهی ملی ایران انجام می‌گیرد.

 • ماده۳ـ مؤسسه به منظور ثبت ذخائر ژنتیکی گیاهی و ارقام بومی و محلی کشور از اطلاعات شناسنامه‌ای و ارزیابی بانک ژن گیاهی ملی ایران استفاده خواهد نمود.

 • ماده۴ـ هرگونه دسترسی و بهره‌برداری از ذخائر ژنتیکی گیاهی و ارقام بومی و محلی کشور که جمهوری اسلامی ایران کشور تأمین‌کننده آن‌ها محسوب می‌شود و نیز صادرات و خروج گونه‌های اهلی یا وحشی گیاهی که مرکز پیدایش یا مرکز تنوع آن‌ها جمهوری اسلامی ایران باشد منوط به پذیرش و رعایت شرایط موافقتنامه‌های انتقال مواد و منابع ژنتیکی توسط متقاضیان خواهد بود. 

 • ماده۵ ـ متن و محتوای موافقتنامه‌های انتقال مواد و منابع ژنتیکی توسط مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و با همکاری بانک ژن گیاهی ملی ایران تهیه و ابلاغ خواهد شد. 

 • ماده۶ ـ  این آیین‌نامه در ۶ ماده در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۸۸ به تصویب هیأت امناء سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی رسیده است. 

آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

شماره۲۰۱۱۱۱/ت۳۷۴۷۱ک

وزارت جهاد کشاورزی

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۷۲۳۶/۰۲۰ مورخ ۲/۳/۱۳۸۶ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (۱۴) قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال ـ مصوب۱۳۸۲ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

 • بخش اول ـ کلیات

  ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می‌روند:
  ۱ـ قانون : قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی.
  ۲ـ مؤسسه: مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال.
  ۳ـ وزارت: وزارت جهاد کشاورزی.
  ۴ـ هیئت امنا: هیئت امنای سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی موضوع تبصره (۱) ماده(۲) قانون.
  ۵ ـ سازمان: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی.
  ۶ ـ استانداردهای ملی: حداقل شاخص‌های فنی قابل قبول مزرعه، نهالستان، بذر یا نهال در محصولات مختلف که براساس قوانین و مقررات تعیین می‌شود.
  ۷ـ آزمایشگاه: واحد تعیین کیفیت و سلامت بذر و نهال که براساس این آیین‌نامه از مؤسسه مجوزهای لازم را برای فعالیت دریافت می‌نماید.
  ۸ ـ رقم: گروهی از گیاهان که در پائین‌ترین رده شناخته شده گیاه‌شناسی بوده و دارای یکنواختی کافی، پایداری صفات و متمایز از گروه‌های مشابه دیگر باشند.
  ۹ـ ثبت: تأیید حق مالکیت معنوی و اعطای امتیاز انحصاری بهره‌برداری اقتصادی به اصلاح‌کننده رقم.
  ۱۰ـ به‌نژادگر: شخص حقیقی یا حقوقی که رقم گیاهی را برای اولین بار « اصلاح» و یا « کشف و بهبود بخشیده» باشد.
  ۱۱ـ هسته اولیه: ماده گیاهی عاری از بیماری با منشاء ژنتیکی مشخص که توسط به‌نژادگر تولید شده است.
  ۱۲ـ اصالت ژنتیکی: مشابهت صفات توارثی بذر و نهال تکثیرشده با رقم ثبت شده براساس استانداردهای طبقه موردنظر.
  ۱۳ـ بذر: نوعی اندام گیاهی که برای تکثیر استفاده می‌شود.
  ۱۴ـ طبقات بذر: طبقات بذر شامل بذر به‌نژادگر، بذر پایه، بذر سوپرالیت، بذر مادری و بذر گواهی‌شده.
  ۱۵ـ بذر به‌نژادگر: بذر حاصل از رقمی که به طور مستقیم توسط به‌نژادگر تولید می‌شود و منبع اولیه بذر پایه می‌باشد.
  ۱۶ـ بذر پایه: از ازدیاد بذر به‌نژادگر به دست می‌آید و منبع بذر سوپرالیت محسوب می‌شود.
  ۱۷ـ بذر سوپرالیت: بذری که از تکثیر بذر پایه به‌دست می‌آید و منبع بذر مادری می‌باشد.
  ۱۸ـ بذر مادری: طبقه‌ای از بذر که برای تولید بذر گواهی‌شده به طور مستقیم استفاده می‌شود.
  ۱۹ـ بذر گواهی‌شده: طبقه‌ای از بذر که از بذر مادری و یا لاین‌های والدین حاصل‌شده است و دارای کلیه استانداردهای این طبقه باشد.
  ۲۰ـ مواد رویشی قابل تکثیر: هر نوع اندام گیاهی که به منظور تولید گیاه جدید با روش‌های تکثیر غیرجنسی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ از قبیل ریزوم، پیاز، غده، ریشه، جوانه، پاجوش، قلمه، ساقه و یا شاخه.
  ۲۱ـ نهال: ماده رویشی قابل تکثیر با منشاء سالم و اصیل.
  ۲۲ـ واحد تولید بذر: مزرعه‌ای که واجد شرایط فنی مورد تأیید مؤسسه برای تولید بذر باشد.
  ۲۳ـ نهالستان: واحدی که واجد شرایط فنی مورد تأیید مؤسسه برای تولید نهال باشد.
  ۲۴ـ تولیدکننده: شخص حقیقی یا حقوقی که مجوز تولید بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر از مؤسسه دریافت نموده باشد.
  ۲۵ـ گواهی: تأیید مطابقت کیفیت و سلامت بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر با استانداردهای ملی توسط مؤسسه.
  ۲۶ـ شناسه: اطلاعاتی از قبیل نام و علامت تجاری تولیدکنند، شماره مجوز تولید، تاریخ و محل تولید، نام رقم، طبقه، مشخصات کیفی و کمی، شرایط نگهداری، شماره سری ظرف و رمزینه (بارکد) که بر روی نهال، ظرف بذر یا مواد رویشی قابل تکثیر نصب یا حک می‌شود.
  ۲۷ـ مجوز تولید: اجازه‌نامه تولید بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر که توسط مؤسسه و طبق مقررات این آیین‌نامه صادر می‌شود.
  ۲۸ـ مجوز کنترل و نظارت: اجازه انجام امور نظارت و کنترل بر فرآیند تولید و فرآوری بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر که توسط مؤسسه به اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی‌صلاح اعطا می‌شود.
  ۲۹ـ ظرف: جعبه، بطری، قوطی، بشکه، صندوق، بسته، کیسه، پاکت، لفاف یا هرگونه پوششی که واجد استانداردهای تعیین‌شده توسط مؤسسه بوده و مقدار مشخصی از بذر یا مواد رویشی قابل تکثیر در آن قرار داده شده باشد.
  ۳۰ـ تجزیه بذر: آزمون‌هایی که برای تعیین سطح خلوص فیزیکی، رطوبت، درصد جوانه‌زنی در شرایط کنترل‌شده ایده‌آل (قوه نامیه)، قدرت رویش بذر (بنیه) و تعیین میزان آلودگی به آفات و عوامل بیماری‌زا انجام می‌گیرد.
  ۳۱ـ مناطق مناسب: مناطقی که از نظر اقلیم، خاک، عدم وجود آفات و بیماری‌ها، ایزوله بودن منطقه و سایر شرایط با توجه به نوع برنامه تولید بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر، مناسب و مورد تأیید مؤسسه باشد. عدم وجود آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای براساس نظر سازمان حفظ نباتات احراز خواهدشد.
  ۳۲ـ خلوص ژنتیکی : درصد مطابقت ویژگی‌های توارثی توده بذری با رقم موردنظر.
  ۳۳ـ خلوص فیزیکی: درصد وزنی بذر خالص از گونه موردنظر که در نمونه موجود باشد.
  ۳۴ـ بازرسی: نظارت بر مواردی از قبیل تأسیسات و تجهیزات، وسایل، ادوات و دستگاه‌ها، مواد گیاهی، اراضی و فعالیت‌های مرتبط با تولید بذر، نهال یا موادرویشی قابل تکثیر و بررسی گزارش‌ها، توسط نمایندگان مؤسسه.
  ۳۵ـ مسؤول فنی: شخص حقیقی که دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مرتبط با بذر و نهال بوده و با اخذ مجوز از مؤسسه مسؤولیت امور فنی و اجرای دقیق ضوابط و دستورالعمل‌ها و رعایت استانداردهای موضوع این آیین‌نامه را بر عهده دارد.

 • بخش دوم ـ شرایط تولید بذر و نهال
  ماده۲ـ متقاضیان تولید بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر باید شخصاً واجد شرایط حرفه‌ای تعیین شده توسط مؤسسه باشند و یا نسبت به معرفی مسؤول فنی واجد شرایط اقدام نمایند.
  ماده۳ـ مؤسسه موظف است شرایط متقاضیان تولید بذر، نهال، مواد رویشی قابل تکثیر و واحدهای تولیدی آنان را براساس اصول و ضوابط فنی مقرر بررسی نموده و در صورت احراز شرایط نسبت به صدور مجوز تولید اقدام نماید.
  ماده۴ـ درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی تولید بذر، نهال و مواد رویشی قابل تکثیر باید حداکثر ظرف چهل و پنج روز از تاریخ دریافت درخواست توسط مؤسسه بررسی و در صورت احراز صلاحیت مجوزهای لازم صادر شود. در صورت عدم احراز صلاحیت و رد درخواست، دلایل رد آن باید به صورت کتبی ظرف مدت یادشده به متقاضی اعلام شود.
  ماده۵ ـ تولیدکننده بذر یا نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر موظف است شماره مجوز تولید و نشانه مؤسسه را بر روی شناسه درج نماید.
  ماده۶ ـ مسؤولیت صحت کلیه اطلاعات درج شده بر روی شناسه بر عهده تولیدکننده می‌باشد و استفاده از شماره مجوز تولید و نشانه مؤسسه در هر حال رافع مسؤولیت‌های حقوقی ناشی از عدم رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های اعلامی مؤسسه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی نبوده و با متخلفان طبق مفاد ماده (۷) قانون و سایر قوانین و مقررات مرتبط رفتار خواهدشد.
  ماده۷ـ تولیدکننده موظف است کلیه اصول فنی، استانداردها و دستورالعمل‌های مرتبط با تولید و تکثیر بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر را رعایت نماید.
  ماده۸ ـ مجوزهای تولید بذر، نهال و مواد رویشی قابل تکثیر حسب نوع محصول برای مدت یک تا سه سال زراعی صادر می‌گردد. مؤسسه موظف است به منظور حصول اطمینان از مطابقت کیفیت و سلامت بذر، نهال و مواد رویشی قابل تکثیر با استانداردهای ملی، به طور مستمر از واحدهای اداری مجوز تولید بازدید نموده و در صورت احراز شرایط، مجوزهای صادرشده را برای مدت مشابه تمدید نماید.
  ماده۹ـ تولیدکننده موظف است براساس دستورالعمل‌های مؤسسه، امکان نمونه‌برداری از تمامی بذر، مواد رویشی قابل تکثیر و نهال تولیدی را برای نماینده مؤسسه فراهم کند.
  ماده۱۰ـ مؤسسه موظف است خلوص ژنتیکی و فیزیکی بذر، مواد رویشی قابل تکثیر و نهال تولیدی را با انجام آزمایش‌های کنترل کیفی تعیین نماید.
  ماده۱۱ـ به منظور حصول اطمینان از کیفیت و سلامت بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر تولیدی، مؤسسه حسب مورد از آن‌ها نمونه‌برداری نموده و آزمایش‌های لازم را به عمل می‌آورد و چنانچه بذر یا نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر تولیدی واجد استانداردهای طبقه موردنظر باشد، گواهی‌های لازم را برای نصب و حک شناسه صادر خواهدنمود.
  ماده۱۲ـ چنانچه بذر تولیدی، واجد استانداردهای لازم برای طبقه‌ای که برای آن مجوز دریافت شده است، نباشد، تولیدکننده می‌تواند با اخذ مجوز از مؤسسه، بذر تولیدی را در طبقه‌ای پائین‌تر شناسه‌زده و عرضه نماید؛ مشروط بر اینکه واجد استانداردهای لازم برای چنین طبقه‌ای باشد.
  ماده۱۳ـ کلیه تولیدکنندگان بذر، نهال و مواد رویشی قابل تکثیر موظفند شرایط لازم را جهت انجام بازرسی‌های ادواری و موردی نمایندگان مؤسسه از واحدهای تولیدی خود و نیز نمونه‌برداری از بذر، نهال و یا مواد رویشی قابل تکثیر فراهم نمایند.
  ماده۱۴ـ در صورتی که مؤسسه در بازرسی‌های خود از واحدهای تولید بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر، موارد انحراف از ضوابط و دستورالعمل‌های موضوع این آیین‌نامه را مشاهده نماید، می‌تواند مجوز تولید واحدهای مذکور را معلق و یا لغو نماید.
  تبصره ـ در صورت امکان اصلاح موارد انحراف از ضوابط و دستورالعمل‌ها، مجوز معلق شده قابل اعاده خواهد بود.
  ماده۱۵ـ ضوابط و روش‌های مربوط به تعیین خصوصیات کیفیت و سلامت بذر و نهال و اصالت ژنتیکی بذرهای گواهی شده باید مطابق با مقررات پذیرفته شده سازمان‌های تخصصی بین‌المللی یا استاندارد ملی از جمله اتحادیه بین‌المللی تجزیه بذر باشد.
  ماده۱۶ـ مسؤولیت رعایت شرایط نگهداری و اصول فنی مرتبط با کشت بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر توسط مصرف‌کننده، صرفاً بر عهده وی خواهد بود.

 • بخش سوم ـ شرایط نظارت و کنترل بذر و نهال
  ماده۱۷ـ مؤسسه می‌تواند تمام یا بخشی از وظایف نظارت وکنترل بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر را براساس قراردادی که در آن شرایط نظارت و کنترل و مراحل فعالیت‌های مرتبط با نظارت و کنترل مشخص شده است، به متقاضیان حقیقی یا حقوقی واجد شرایط دارای مجوز نظارت و کنترل واگذار نماید. مؤسسه می‌تواند براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیئت امنا می‌رسد، هزینه‌های مرتبط با مراحل مختلف اجرای قرارداد نظارت و کنترل را پرداخت نماید.
  ماده۱۸ـ متقاضیان امر نظارت و کنترل بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر باید شخصاً واجد شرایط حرفه‌ای تعیین شده توسط مؤسسه باشند و یا نسبت به معرفی مسؤول فنی واجد شرایط اقدام نمایند.
  ماده۱۹ـ متقاضیان نظارت و کنترل بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر باید برای هر محصول، مجوز جداگانه‌ای از مؤسسه دریافت نمایند.
  ماده۲۰ـ درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی نظارت و کنترل بر تولید بذر، نهال و مواد رویشی قابل تکثیر باید حداکثر ظرف چهل و پنج روز از تاریخ دریافت درخواست توسط مؤسسه بررسی و در صورت احراز صلاحیت، مجوز لازم صادر شود. در صورت عدم احراز صلاحیت و رد درخواست، دلایل رد آن باید به صورت کتبی ظرف همین مدت به متقاضی اعلام شود.
  ماده۲۱ـ مجوز نظارت و کنترل بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر برای فعالیت متقاضیان در سطوح ملی، منطقه‌ای یا استانی صادر می‌گردد. سطوح مذکور براساس صلاحیت و رتبه تعیین شده برای متقاضی مشخص خواهد شد.
  ماده۲۲ـ مدت اعتبار مجوز نظارت و کنترل بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر حسب نوع محصول از یک تا دو سال خواهد بود. در صورتی که مؤسسه، موارد انحراف از ضوابط و دستورالعملهای موضوع این آیین‌نامه را مشاهده نماید، می‌تواند مجوزهای نظارت و کنترل را معلق و یا لغو نماید.

 • بخش چهارم ـ شناسایی مناطق مناسب تولید بذر و نهال
  ماده۲۳ـ مؤسسه موظف است ضمن ارزیابی‌های فنی و علمی مستمر، مناطق مناسب تولید ارقام مختلف بذر و نهال را با رعایت مقررات قرنطینه شناسایی و معرفی نماید. مجوزهای تولید باید برای اجرا در مناطقی صادر شوند که قبلاً شناسایی و معرفی شده‌اند.
  ماده۲۴ـ وزارت می‌تواند به منظور جلوگیری از اختلاط ژنتیکی و آفات و بیماری‌های گیاهی، کشت نباتات را در هر منطقه از کشور برای مدتی که ضروری بداند، ممنوع یا محدود سازد. با متخلفانی که ممنوعیت یا محدودیت مذکور را رعایت ننمایند، مطابق ماده (۷) قانون و نیز ماده (۱۰) قانون حفظ نباتات رفتار خواهد شد.

 • بخش پنجم ـ تسهیلات و حمایت از بخش خصوصی
  ماده۲۵ـ مؤسسه موظف است ساز و کارهای لازم را برای تشویق و حمایت از توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی در زمینه اصلاح ارقام، تولید، تکثیر، فرآوری، کنترل و نظارت، عرضه و صادرات بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر تهیه نموده و برای تصویب به وزارت ارائه نماید.
  ماده۲۶ـ وزارت به منظور توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی در جهت سرمایه‌گذاری در زمینه اصلاح ارقام، تولید، تکثیر، فرآوری، کنترل و نظارت، توزیع و صادرات بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر تسهیلات لازم را به اشخاصی که واجد صلاحیت‌های فنی لازم از سوی مؤسسه باشند، ارائه خواهد داد.

 • بخش ششم ـ صادرات و واردات بذر و نهال
  ماده۲۷ـ صادرکنندگان و واردکنندگان بذر و نهال در مقیاس تجاری موظفند نسبت به اخذ مجوز صادرات یا واردات از وزارت اقدام نمایند. صدور مجوزهای مذکور موکول به اخذ گواهی از مؤسسه است.
  ماده۲۸ـ واردکنندگان بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر موظفند درخواست خود را به انضمام اطلاعات مربوط به نوع بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر و مقدار آن به مؤسسه ارائه دهند تا مؤسسه پس از تطبیق و تشخیص تجاری یا غیرتجاری بودن و تأیید مطابقت کیفیت و سلامت آن با استانداردهای ملی، نسبت به صدور گواهی‌های مربوط اقدام نماید.
  ماده۲۹ـ بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر وارداتی که با استانداردهای اعلام شده توسط مؤسسه منطبق نباشد، باید براساس نظر مؤسسه مرجوع یا معدوم شوند.
  ماده۳۰ـ مؤسسه موظف است برای صدور گواهی‌های یادشده، نظر بانک‌های ژن گیاهی مربوط را درخصوص ممنوعیت یا اجازه خروج ذخائر ژنتیکی اخذ نماید.
  ماده۳۱ـ صادرکننده باید مجوز کتبی را از صاحب امتیاز رقم ثبت شده یا قائم‌مقام قانونی وی برای صدور بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر موردنظر اخذ نماید.
  ماده ۳۲ـ در صورت اتخاذ سیاست‌های خاص در زمینه واردات بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر توسط وزارت، مؤسسه می‌تواند در اجرای وظایف کنترل و نظارت خود نسبت به اخذ تعهد محضری و تضمین مالی از واردکنندگان اقدام نماید.
  ماده۳۳ـ واردکنندگان موظفند از فروشندگان خارجی تعهدات لازم را در زمینه اصالت ژنتیکی بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر اخذ نمایند تا در صورت عدم تطبیق، امکان جبران خسارات واردشده توسط فروشندگان یادشده وجود داشته باشد.

 • بخش هفتم ـ سایر مقررات
  ماده۳۴ـ مؤسسه موظف است تعرفه‌های موضوع بند (ج) ماده (۶) قانون را پیشنهاد و جهت تصویب به هیئت امنا ارائه نماید.
  ماده۳۵ـ مؤسسه می‌تواند تخصیص بخشی از درآمدهای اختصاصی خود را به منظور دستیابی به فناوری‌های جدید، بهره‌برداری از توانمندی‌های علمی موجود در عرصه ملی و بین‌المللی و آموزش، برای درج در بودجه سالانه، به هیئت امنا پیشنهاد نماید.
  ماده۳۶ـ مؤسسه باید سالانه فهرستی از ارقام تأیید شده را در نشریه مؤسسه و روزنامه رسمی کشور منتشر نماید.
  ماده۳۷ـ پایگاه اطلاعاتی حاوی دستورالعمل‌ها، ضوابط، استانداردها، مشخصات تولیدکنندگان و واردکنندگان بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر، گواهی‌های صادرشده و سایر مسائل مرتبط با این قانون توسط مؤسسه ایجاد و اطلاعات جمع‌آوری شده به روز نگهداری و منتشر خواهد شد.
  ماده۳۸ـ دستورالعمل‌ها و ضوابط فنی مورد نیاز این آیین‌نامه توسط مؤسسه تهیه و ابلاغ می‌شود. دستورالعمل‌ها و ضوابط مذکور، فهرست مناطق مناسب تولید و نیز استانداردهای کیفیت و سلامت بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر در نشریه مؤسسه منتشر و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی به اطلاع عموم خواهد رسید.
  ماده۳۹ـ مؤسسه موظف است گزارش سالانه عملکرد موضوع ماده (۱۳) قانون را به وزارت ارائه نماید.
  این تصویب‌نامه در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۸۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال به شرح زیر است :

 • ماده ۱ – به موجب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور‌حفاظت از منافع ملی، ساماندهی امر کنترل و گواهی بذر و نهال و حفظ حقوق مالکیت‌معنوی به نژادگران، نسبت به شناسائی و ثبت ارقام جدید گیاهی و کنترل و نظارت بر امور‌بذر و نهال کشور اقدام نماید.

 • ماده ۲ – برای اجرای مفاد این قانون، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال(‌که از این پس «‌ مؤسسه» نامیده می‌شود) در سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و با‌استفاده از امکانات فیزیکی و کارکنان موجود وزارت جهاد کشاورزی و زیر نظر هیأت امناء‌سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی تأسیس می‌شود. شناسائی، ثبت ارقام گیاهی و‌کنترل و گواهی بذر و نهال در کشور منحصراً توسط این مؤسسه انجام خواهد شد.
  ‌تبصره ۱ – ترکیب هیأت امناء سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی به شرح زیر‌خواهد بود:
  – وزیر جهاد کشاورزی
  – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
  – رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
  – رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
  – معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و یک نفر از معاونین‌اجرائی وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی.
  – دو نفر از اعضاء برجسته هیأت علمی دانشگاهها به معرفی وزیر علوم، تحقیقات‌و فناوری.
  – سه نفر محقق برجسته وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی.
  ‌تبصره ۲ – رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان دبیر هیأت امناء سازمان مذکور انجام وظیفه خواهد کرد.
  ‌تبصره ۳ – تشکیلات مؤسسه حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط‌وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به هیأت امناء سازمان ارائه و پس از تصویب سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌اجرا درمی‌آید.
  ‌تبصره ۴ – کلیه واحدها و تشکیلات موازی با مؤسسه در وزارت جهاد کشاورزی از‌تاریخ تصویب تشکیلات این مؤسسه منحل و امکانات و وظایف آنها به مؤسسه منتقل‌می‌گردد.
  ‌تبصره ۵ – رئیس مؤسسه به پیشنهاد معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و‌آموزش کشاورزی و با حکم وزیر جهاد کشاورزی به این سمت منصوب خواهد شد.
  ‌تبصره ۶ – مؤسسه از نظر مقررات عمومی مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی‌تابع مقررات سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی می‌باشد.

 • ‌ماده ۳ – ارقام گیاهی جدید چنانچه واجد شرایط زیر باشند ثبت می‌شوند:
  ‌الف – جدید بودن رقم( ) به شکلی که با ارقام ثبت یا شناخته شده قبلی از نظر‌خصوصیات ژنتیکی تمایز داشته باشد. ارقام تراریخته( ) نیز مشمول این بند خواهند بود.
  ب – رقم جدید از نظر ژنتیکی و ظاهری و یا هر دو مورد یکنواخت باشد.
  ج – خصوصیات رقم اعم از دورگ (‌هیبرید) و یا غیر دورگ (‌غیر هیبرید) در‌سالهای تولید و تکثیر ثابت بماند.
  ‌تبصره ۱ – ذخایر ژنتیک گیاهی اصلاح نشده و وحشی به عنوان ذخایر ملی تلقی‌گردیده و ثبت آنها تحت نام بخشهای غیردولتی مجاز نمی‌باشد. ثبت این گونه ذخایر‌براساس تقاضای دستگاههای دولتی تحت نام دولت جمهوری اسلامی ایران انجام‌خواهد شد.
  ‌تبصره ۲ – آئین‌نامه معرفی و ثبت ارقام گیاهی توسط مؤسسه تهیه و پس از تصویب‌هیأت امناء سازمان قابل اجرا خواهد بود.
  ‌تبصره ۳ – مؤسسه موظف است درصورت دریافت پیشنهاد از طرف دانشگاهها،‌مؤسسات تحقیقاتی و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نسبت به ثبت ارقام شناخته شده
  ‌قبلی (‌رایج) و رگه‌های خالص (‌لاین‌های خالص)، امیدبخش، رگه‌های نر عقیم(‌لاین‌های نر عقیم) و خویش آمیخته (‌اینبرد) که در تولید رقم نقش اساسی دارد، اقدام‌نماید.
  ‌تبصره ۴ – مؤسسه موظف است ثبت ارقام رایج کشور را در اولویت قرار دهد.

 • ماده ۴ – به منظور حصول اطمینان از این که بذر و نهال تولید شده حاصل از ارقام‌جدید دارای همان خصوصیات رقم در زمان ثبت آن می‌باشد و خصوصیات مورد نظر در‌زمان تکثیر، بوجاری و توزیع تغییر نیافته و از سلامت و استانداردهای تعیین شده‌برخوردار است، مؤسسه موظف است نسبت به انجام امور زیر اعمال نظارت نموده، بذر و‌نهال تولیدی را کنترل و گواهی نماید:
  ‌الف – تعیین اصالت ژنتیکی بذر و نهالهای تکثیر شده.
  ب – سلامت بذر و نهال تولیدی.
  ج – رعایت استانداردهای ملی یا بین‌المللی که اجرای آنها برای تولید بذر و نهال‌به‌طریق رسمی یا قانونی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. سطح‌استاندارد ملی بالاتر از استانداردهای بین‌المللی تعیین خواهد شد.

 • ‌ماده ۵ – ثبت ارقام اصلاح شده گیاهی باعث مالکیت معنوی و به منزله تعلق‌انحصاری بهره‌برداری اقتصادی از آن رقم به مدت حداکثر هجده سال به اصلاح کننده(‌حقیقی یا حقوقی) می‌باشد. هرگونه استفاده تجاری از ارقام ثبت شده منوط به کسب‌مجوز کتبی از اصلاح کننده است.
  ‌تبصره – به نژادگرانی که رقمی را به ثبت می‌رسانند، می‌توانند امتیاز انحصاری‌بهره‌برداری اقتصادی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر واگذار نمایند.

 • ماده ۶ – به مؤسسه اجازه داده می‌شود:
  ‌الف – نسبت به صدور مجوز به واحدها و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح که‌زیرنظر و با اخذ مجوز از مؤسسه به امر نظارت و کنترل و گواهی بذر و نهال در کلیه مراحل‌تولید و فرآوری بذر و نهال مبادرت می‌کنند، اقدام نماید.
  ب – نسبت به صدور مجوز تولید برای واحدها و اشخاص حقیقی و حقوقی‌ذی‌صلاح که با نظارت مراجع ذی‌ربط به تولید بذر و نهال مبادرت می‌نمایند، اقدام نماید.
  ج – جهت ارائه خدمات فنی، شناسائی ارقام، کنترل کیفی بذر و نهال و دیگر‌وظایف محوله براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت امناء سازمان خواهد رسید، بخشی‌از هزینه‌های شناسائی و ثبت ارقام گیاهی و کلیه هزینه‌های کنترل و گواهی بذر و نهال را‌دریافت و به حساب اختصاصی مؤسسه نزد خزانه‌داری کل واریز و معادل آن را در بودجه‌سالیانه مؤسسه منظور نماید.
  ‌تبصره – ثبت ذخایر ژنتیکی اصلاح نشده تحت نام جمهوری اسلامی ایران بدون‌اخذ هزینه انجام خواهد شد.
  ‌د – استاندارد طبقات مختلف بذر پرورش ۳، (‌سوپرالیت)، مادری (‌الیت)، گواهی‌شده، دورگ (‌هیبرید) و غیره را تعیین و پس از تصویب هیأت امناء سازمان اعلام نماید.

 • ماده ۷ – موارد زیر تخلف محسوب و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات رفتار‌خواهد شد :
  ‌الف – ثبت و معرفی ارقام ثبت شده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر به‌نام خود.
  ب – عدم رعایت اصول فنی مرتبط با تکثیر بذر و نهال که توسط مؤسسه ابلاغ شده‌و موجب ضرر و زیان به اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌نفع شود.
  ج – عدم رعایت مقررات قرنطینه گیاهی کشور.
  ‌د – بهره‌برداری از ارقام ثبت شده بدون کسب مجوزهای قانونی از اشخاص حقیقی‌و حقوقی که رقم یاد شده به نام آنها ثبت گردیده است.
  ‌هـ – تولید و تکثیر بذر و نهال برای عرضه به بازار بدون کسب گواهی مؤسسه.
  ‌تبصره – مراجع قضائی کشور مکلفند براساس شکایت مؤسسه و سایر اشخاص‌ذی‌نفع و گزارش کارشناسی مؤسسه یا سایر مؤسسات هم تراز به موضوع رسیدگی نموده و‌درصورت احراز تخلف، مرتکبین را به پرداخت جزای نقدی معادل یک الی سه برابر ضرر‌و زیان وارده و همچنین به پرداخت ضرر و زیان وارده به شاکی به نرخ زمان صدور حکم‌محکوم نماید.

 • ‌ماده ۸ – مؤسسه به منظور جلوگیری از اختلاط ژنتیکی و برای تولید بذر و نهال با‌کیفیت مطلوب مناطق مناسب تولید ارقام مختلف بذر و نهال را شناسائی و معرفی‌می‌نماید.

 • ماده ۹ – وزارت جهاد کشاورزی موظف است تسهیلات لازم برای توسعه فعالیتها و‌تشویق و حمایت بخش خصوصی در جهت سرمایه‌گذاری در زمینه اصلاح، تولید، تکثیر،‌توزیع و صادرات بذر و نهال را فراهم نماید.

 • ماده ۱۰ – صادرات بذر و نهال در مقیاس تجاری منوط به اخذ گواهی از مؤسسه با‌رعایت مقررات قرنطینه می‌باشد.

 • ماده ۱۱ – از تاریخ تصویب این قانون ورود انواع بذر و نهال در سطح تجاری پس از‌کسب مجوز وزارت جهاد کشاورزی با رعایت مقررات قرنطینه کشور و استانداردهای بذر‌و نهال صورت خواهد گرفت.
  ‌تبصره – ورود نمونه‌های آزمایشی ارقام گیاهی خارجی جهت انجام تحقیقات در‌مؤسسات و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی برای استفاده در تحقیقات و بررسی‌سازگاری، از این قانون مستثنی می‌باشد.

 • ماده ۱۲ – به منظور دستیابی به فناوری جدید و بهره‌برداری از توانمندیهای علمی‌موجود درعرصه بین‌المللی و تبادل اطلاعات و فراهم آوردن بستر لازم جهت فعالیتهای‌تحقیقاتی به مؤسسه اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات مربوط، به عضویت سازمانهای‌زیر در آید:

  ‌اتحادیه بین‌المللی تجزیه بذر (‌ایستا) International Seed Testing Association (ISTA)

  ‌اتحادیه بذر آسیا و اقیانوسیه Asian Pacfic Seed Association (IPSA)

  ‌واحد بذر سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی
  Cooperation Organization for Economical Cooperation and Development Seed Scheme

  ‌اتحادیه بین‌المللی حفاظت از ارقام جدید گیاهی
  International Union for Protection of Plant New Varieties (UPOV)

  ‌شبکه بذر غرب آسیا و شمال آفریقا
  West Asia and North Africa Seed Network (WANA Seed Network)

 • ‌ماده ۱۳ – وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع‌این قانون را تهیه و به دولت و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای‌اسلامی ارائه نماید.

 • ماده ۱۴ – آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط‌وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

  ‌قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه‌مورخ بیست و نهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ ۱۳۸۲٫۵٫۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.