شرایط

  • با توجه به محدودیت منابع آب در کشور، ارقام گندم آبی در مناطق سرد با کم آبیاری آخر فصل مواجه می شوند. در این مناطق اغلب کشاورزان بدلیل نداشتن آب کافی در بهار آبیاری های آخر فصل را در گندم قطع و به زراعت های تابستانه اختصاص می دهند و نمی توانند در زراعت گندم به دفعات کافی آبیاری را اجرا کنند و نتیجه مطلوب از کشت ارقام پر توقع به آبیاری بدست نمی آورند. بنابر این ایجاد ارقامی که بتوانند در هر دو شرایط آبیاری معمولی و یا آبیاری محدود آخر فصل محصول بیشتر و مطمئن تری تولید کنند اهمیت بسیار زیادی پیدا می کنند.